# This is the default CollisionStrings file for CollisionApplet.class # Unicode from www.unicode.org's Unihan database. # Translation by Xiaoya Qi 戚骁亚 # xiao3 qiu2 yi1 #
mass1 = 小球一 #
# xiao3 qiu2 er4 #
mass2 = 小球二 #
# zhi4 xin1 #
cm = 质心 #
# xian3 shi4 zhi4 xin1 #
cmcheck = 显示质心 #
# xian3 shi4 lu4 jing4 #
trailcheck = 显示路经 #
# jie ju [ban4 jing4] #
ip = 截距 [半经] #
# zhi liang bi [qiu2 yi1/qiu2 er4] #
m = 质量比 [球一/球二] #
# kai se yan shi #
fire = 开始演示 #
# shi2 yan4 shi4 can kao xi #
labframe = 实验室参考系 #
# xhi4 xin1 xi #
cmframe = 质心系 #
# tuo dong hong qui, ran hou kai shi yan shi #
instructions = 拖动红球,\n然后开始演示. #
# gen zhong #
heavier = 更重